U bent hier: Home Disclaimer
Document acties

Disclaimer

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de websites van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie en deze site gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande. Het RKD behoudt zich het recht voor om een gebruiker het gebruikmaken van de diensten van het RKD te weigeren of te ontnemen. Het RKD besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op zijn websites. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website van het RKD, als de aan deze websites gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

Het RKD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Het RKD aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de RKD websites. Het RKD geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt het RKD aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Het RKD spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. Het RKD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht.

De door het RKD verstrekte informatie over kunstwerken op zijn websites is bedoeld ter ondersteuning van kunsthistorisch onderzoek en heeft niet de pretentie volledig of onbetwistbaar te zijn. De door het RKD verstrekte informatie kan het resultaat zijn van onderzoek verricht door medewerkers, maar ook louter een weergave zijn van bevindingen door derden.

In het bijzonder met betrekking tot toeschrijvingen van kunstwerken wijst het RKD er nadrukkelijk op dat deze zich in voorkomende gevallen beperken tot de weergave van onderzoeksresultaten. Om die reden kan de ter beschikking gestelde informatie door de gebruiker nimmer worden beschouwd als een door het RKD verstrekte expertise waaraan rechten kunnnen worden ontleend.

Het RKD behoudt zich het recht voor ten alle tijde informatie, als gevolg van recent verricht onderzoek dan wel nieuw vergaarde inzichten, aan te vullen of te wijzigen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en onvolkomenheden, noch voor eventuele gevolgen voor derden.


Datum laatste wijziging: 10-04-2013 14:28